اخبار مربوط به فروشگاه در این دسته قرار دارد :
اجناس جدید
قطعات جدید
گوشی های تعمیر شده